انواع سنسورهای تشخیص حرکت

سنسورهای تشخیص حرکت یا آشکارسازهای مادون قرمز از مهمترین ارکان سیستم اعلام سرقت به شمار می رود. زیرا این سنسورهای حرکتی هستند که در زمان اکتیو بودن سیستم به محض تشخیص کوچکترین حرکت فرمان آلارم را به دستگاه کنترل پنل ارسال می کند. سنسورهای تشخیص حرکت غالبا از یک یا چند تکنولوژی اختصاصی برای تشخیص…