دتکتور حرارتی ترکیبی

دتکتورحرارتی ترکیبی

دتکتور حرارتی ترکیبی برای تشخیص آتش سوزی هایی با شعله و گرمای زیاد مناسب است و در مکان هایی استفاده از آن توصیه می شود که در وضعیت نرمال تغییرات دمایی چندانی ندارند و یا به آهستگی این تغییرات صورت می گیرد.

آشکارساز حرارتی ترکیبی با کنترل پنل سیستم اعلام حریق مورد استفاده قرار می گیرد.پس از اتصال به کنترل پنل،LED دستگاه هر 5 ثانیه چشمک می زند و پس از 10 تا 15 ثانیه آماده کار می شود.

با وقوع آتش سوزی و افزایش دما ،دتکتور ترکیبی در زمانی کمتر از 16 دقیقه برای دمای 3 درجه سانتی گراد و کمتر از 3 دقیقه برای افزایش دمای 20 درجه سانتی گراد عمل میکندو ضمن روشن شدن LED به کنترل پنل فرمان اعلام خطر می دهد.بعد از برطرف شدن آتش سوزی و راه اندازی مجدد دستگاه مرکز کنترل دتکتور به حالت اولیه باز میگردد.

محصولات مرتبط

کابل نسوز
کابل نسوز
شستی Teletek
شستی Teletek