هوزریل

هوزریل هوزریل هوزریل یکی از ملزومات مورد استفاده در سیستم اطفاء حریق ، هوزریل است . Hosereel همانطور که از اسم آن مشخص است ، دارای دو قسمت  Hose به معنای شیلنگ و Reel به معنای قرقره است . این کلمه برای قرقره های آتش نشانی که شیلنگ PVC روی آن نصب میشود ، به…