آرام بند

آرام بند آرام بند یک وسیله مکانیکی است که به درب و چهارچوب آن متصل می شود تا بعد از باز شدن، درب به صورت تدریجی و آهسته بسته شود. بعد از نصب این وسیله سرعت بسته شدن درب را میتوان تنظیم کرد. برای آهسته بسته شدن، پیچ تنظیم سرعت در جهت عقربه های ساعت…