آمپلی فایر آنتن مرکزی

شرکت سما؛ فروش و نصب آنتن. فروش انواع آنتن و تجهیزات آنتن مرکزی با برندهای روز دنیا. فروش انواع آمپلی فایر جهت تقویت قدرت آنتن مرکزی.