ماهواره مرکزی

سیستم دیجیتال مرکزی و کاربرد های آن

در عصر حاضر یکی از تجهیزاتی که برای ساختمان ها و برج ها ضروری است ، سیستم دیجیتال مرکزی (ماهواره مرکزی) می باشد . تعدد صفحه های بزرگ و کابل کشی های فراوان ، یکی از معایب ماهواره های شخصی است . به همین جهت و برای جلوگیری از این معضل در ساختمان ها و…