یکشنبه, 27 ارديبهشت 1394 ساعت 10:43

سیستم ارتباط با نگهبانی سیماران

سیستم ارتباط با نگهبانی سیماران با سوئیچ برد نگهبانی