محل نصب راهبند - سما الکترونیک
دوشنبه, 31 فروردين 1394 ساعت 16:17

آموزش فنداسیون و محل نصب راهبند

مواردی که هنگام نصب راهبند باید رعایت شوند.

1. موقعیت فنداسیون برای نصب راهبند

هنگام احداث فنداسیون راهبند نکات ذیل در مورد محل آن رعایت شود: