فروش آمپلی فایر آنتن مرکزی - سما الکترونیک
دوشنبه, 28 ارديبهشت 1394 ساعت 14:16

آشنایی با آمپلی فایر آنتن مرکزی

آشنایی با تجهیزات آنتن مرکزی آنالوگ - آمپلی فایر آنتن مرکزی

آمپلی فایر آنتن مرکزی

بخش تقویت در سیستمهای آنتن مرکزی به عهده آمپلی فایر آنتن مرکزی (Master Antenna Amplifire) است. سیگنالهایی که در یک سیستم آنتن مرکزی آنالوگ توسط آنتن دریافت میشود و یا سیگنالهای خروجی مبدلهای فرکانسی از تصاویر ویدئویی باید قبل از توزیع توسط آمپلی فایر تقویت شوند تا افتی که در مسیر توزیع بوجود می آید باعث تضعیف سیگنال از حد مجاز نشود و در نهایت تصویر دریافتی توسط گیرنده ها قابل قبول باشد.

دوشنبه, 24 فروردين 1394 ساعت 14:28

آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل A2021

آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل A2021

دوشنبه, 24 فروردين 1394 ساعت 12:04

آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل A2011

آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل A2011

شنبه, 15 فروردين 1394 ساعت 17:02

آمپلی فایر تلویزیون کابلی FTE HCA ZM 30-30

آمپلی فایر تلویزیون هتلی اف تی ای CATV amplifier-. HCA ZM series - FTE HCA ZM 45-65

شنبه, 15 فروردين 1394 ساعت 15:59

آمپلی فایر تلویزیون کابلی FTE HCA ZM 45-65

آمپلی فایر تلویزیون هتلی اف تی ای CATV amplifier. HCA ZM series