فتوسل سیماران - سما الکترونیک

چشمی فتوسل خطی درب اتوماتیک فراز سیماران