دتكتور مولتي سنسور فتو الكتريك دود و حرارت 24 ولت آریاک مدل AMD-24P