تبدیل فرکانس ماهواره به iptv - سما الکترونیک
شنبه, 11 شهریور 1396 ساعت 15:35

تلویزیون هتلی HEADEND DVB-S2 به DVB-C و IPTV

هداِند دیجیتال تلویزیون هتلی DIGITAL CABLE TV HEADEND DVB-S2 به  DVB-C و IPTV