اف کانکتور - سما الکترونیک
سه شنبه, 17 شهریور 1394 ساعت 08:19

فیش بین راهی آنتن مرکزی

فیش بین راهی کابل آنتن و آنتن مرکزی

دوشنبه, 16 شهریور 1394 ساعت 15:50

فیش آنتن مرکزی F Connector

فیش آنتن و آنتن مرکزی