اسپلیتر fte - سما الکترونیک
یکشنبه, 16 فروردين 1394 ساعت 09:51

اسپلیتر آنتن مرکزی 6 راه و 8 راه FTE

اسپلیتر 2, 3 و 4 راه آنتن مرکزی FTE ساخت اسپانیا

یکشنبه, 16 فروردين 1394 ساعت 09:38

اسپلیتر آنتن مرکزی FTE ساخت اسپانیا سری AS

اسپلیتر 2, 3 و 4 راه آنتن مرکزی FTE ساخت اسپانیا