آیفون تصویری کدینگ - سما الکترونیک
یکشنبه, 27 ارديبهشت 1394 ساعت 10:43

سیستم ارتباط با نگهبانی سیماران

سیستم ارتباط با نگهبانی سیماران با سوئیچ برد نگهبانی

یکشنبه, 27 ارديبهشت 1394 ساعت 09:34

سیستم کدینگ سیماران

سیستم آیفون تصویری کدینگ سیماران