مرکز کنترل AFC

سما الکترونیک - مرکز فروش و نصب سیستمهای اعلام حریق 

مرکز کنترل AFC اعلام حریق؛ دستگاههای 2 زون، 4، 6،8،10،12،14 و 16 زون اعلام حریق مارک آریاک (Ariak) و یونیک (Unique)